Disclaimer


Gebruiksvoorwaarden van deze website


Het gebruik van de website www.michielsmechelen.be (de “Website”) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden.


Michiels bvba, eigenaar van de Website, behouden zich het recht voor altijd en zonder enige beperking de gebruiksvoorwaarden van de Website aan te passen zonder enige voorafgaandelijke schriftelijke verwittiging.


Aansprakelijkheidsbeperking


Hoewel Michiels bvba zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie die op de Website wordt aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg over de juistheid, de volledigheid of het actuele karakter van deze informatie.


Michiels bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of tekortkoming in verband met de Website. In geen geval zal Michiels bvba aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, imagoschade, verlies van gegevens, gederfde winst of omzet, gemiste besparingen, vertraging van de activiteit en enige vorm van financiële of commerciële schade, en dit zelfs wanneer Michiels bvba op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.


Websites waarnaar hyperlinks worden gelegd vanuit de Website, worden door Michiels bvba niet gecontroleerd en Michiels bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatige inhoud of het commerciële beleid op die websites of voor de hyperlinks die die websites zelf naar andere websites leggen. De aanwezigheid van een hyperlink naar websites van derden op de Website impliceert geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege Michiels bvba. Michiels bvba creëerde deze links uitsluitend om de bezoekers van hun site aanvullende diensten of informatie te bieden.


Michiels bvba kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele risico’s, zoals virussen of software– of hardwarepannes die het gebruik van de Website voor een computer met zich mee kan brengen.


Bescherming van persoonsgegevens


Michiels bvba verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers van de Website en hun persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. Michiels bvba verbindt er zich dan ook toe de Belgische Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, na te leven.


In principe kan een bezoeker de Website bezoeken zonder enig persoonsgegeven in te geven. Om bepaalde diensten die op de Website worden aangeboden, te kunnen leveren, moet Michiels bvbaechter beschikken over sommige gegevens, zoals - al naargelang het geval - naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.


Michiels bvba treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. Michiels bvba zal daarbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens te verzekeren. Alle persoonsgegevens die u ons doorgeeft, blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de interne databank van Michiels bvba en zullen niet worden doorgegeven aan derden.


De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor volgende doeleinden: informatie over onze producten en diensten, direct marketing- of promotieacties, statistische analyse of verbetering van producten en diensten. Door het verstrekken van uw gegevens geeft u de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door Michiels bvba.


De gebruiker kan zijn recht op toegang, verbetering en, ingeval van direct marketing, verwijdering van zijn persoonsgegevens kosteloos uitoefenen door eenvoudige e-mail naar Michiels bvba.


Intellectuele eigendomsrechten


a. Inhoud en presentatie van de Website


De Website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook de op de Website gebruikte logos, tekeningen, beelden en geluiden worden door het auteursrecht beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, vertaling, aanpassing of integratie in een andere website, onder welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Michiels bvba.


b. Documenten


Michiels bvba staat het gebruik toe van de op de Website ter beschikking gestelde documenten (zoals teksten, tabellen, foto’s, kaarten, plannen, enz.) voor zover (1) de verwijzing naar het auteursrecht van Michiels bvba duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht wordt op alle reproducties die ervan worden gemaakt, (2) deze documenten enkel worden gebruikt voor louter informatieve doeleinden en niet commercieel worden geëxploiteerd, niet in de media worden verspreid of op enig informaticasysteem of netwerk worden geplaatst, en (3) aan deze documenten geen enkele wijziging wordt aangebracht. Ieder gebruik dat ingaat tegen deze voorwaarden is uitdrukkelijk verboden.


c. Namen


Op de Website vermelde merken en namen, zoals product-, overheids-, handels- en vennootschapsnamen, kunnen juridisch beschermd zijn.


d. Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Michiels bvba 2011 © - Korenmarkt 6, 2800 Mechelen – +32 15 42 12 96 - michielsmechelen@telenet.be - Disclaimer

NLBeiaarden_en_Torenuurwerken_Michiels.html
FRCarillons_%26_Horloges_de_tours_Michiels.html